Regulamin Ligi

 

§ 1

Organizatorem Halowej Ligi Piłki Nożnej jest Hala Sportowa w Złotoryi. 

§ 2

Liga Halowej Piłki Nożnej rozgrywana będzie systemem weekendowym w okresie listopad - luty. Rozgrywki będą się odbywać w oparciu o ustalony przez organizatora terminarz rozgrywek.

§ 3

 1. Drużyna może liczyć 15 zawodników. Listy zawodników należy złożyć w siedzibie organizatora.
 2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, o podobnej tonacji kolorystycznej z nadrukowanymi numerami. Numer jest przypisany do zawodnika i nie może ulec zmianie w trakcie meczu. 
 3. Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie halowe z jednolitą jasną podeszwą. Inny rodzaj obuwia jest niedopuszczalny, a kontroli obuwia dokonuje organizator. W przypadku braku wymaganego obuwia sportowego zawodnik zostanie wykluczony z udziału w meczu.
 4. Jeżeli zespół nie spełni w/w warunków nie zostanie dopuszczony do meczu i przegrywa mecz walkowerem 0:5.
 5. Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach jest:
  • wniesienie opłaty startowej - kwota wpisowego wynosi 950 zł. Brak wpłaty w ustalonym terminie oznacza rezygnację z udziału w Lidze. Opłata obejmuje ubezpieczenie zawodników.
  • dostarczenie listy zawodników w ustalonym terminie.

§ 4

 1. Do meczu można zgłosić 15 zawodników.
 2. Czas gry wynosi 2 x 20 min i 5 min przerwy między połowami. 
 3. W grze obowiązują ogólne zasady gry w piłkę nożną halową. 
 4. Nie zgłoszenie się drużyny w określonym czasie na zawody powoduje automatyczny walkower.
 5. Drużyny występują w składach 5-cio osobowych w tym bramkarz.
 6. Na ławce rezerwowej mogą przebywać tylko zawodnicy oraz trener i kierownik zespołu wpisani do protokołu meczowego.

 

§ 5

1. System rozgrywek: Runda zasadnicza oraz Runda Finałowa. 

2. Punktacja naliczana będzie zgodnie z poniższą specyfikacją :

3. Ranking Króla Strzelców - w przypadku jednakowej liczby bramek o zwycięstwie zdecydują rzuty karne. 

4. Kary finansowe za przewinienia:

Przy każdym kolejnym przewinieniu dyskwalifikacja zawodnika na 2 mecze oraz kara pieniężna 100zł. Kara pieniężna płatna w recepcji Hali Sportowej. Zawodnik wykluczony do czasu wpłacenia kary pieniężnej.

Zawodnik ukarany czerwoną kartka natychmiast opuszcza płytę boiska.

Za chuligańskie zachowanie zawodnik zostaje wykluczony z gry i natychmiast opuszcza płytę boiska. O wymiarze kary orzeka Organizator. 

5. Kara za oddanie meczu walkowerem wynosi 100 zł. Po drugim walkowerze następuje dyskwalifikacja drużyny oraz weryfikacja wyników w tabeli.

6. O kolejności w  Lidze decyduje uklad w tabeli wynikający z  :

7. Zmiana terminu meczu jest możliwa tylko do fazy play off przy spełnieniu następujących warunków:

Termin ustala organizator i jest on ostateczny.

8. O terminie rozpoczęcia rozgrywek organizator poinformuje za pośrednistwem strony internetowej i/lub droga mailową.

§ 6

 1. Protokół meczowy, określający skład drużyny, musi być wypełniony przed meczem, podpisany przez kapitana lub kierownika drużyny. Niedopuszczalne jest uzupełnianie protokołu, dopisywanie zawodników podczas trwania spotkania.
 2. Przed meczem kapitan lub osoba reprezentująca daną drużynę podaje do protokółu w biurze zawodów skład drużyny biorący udział w meczu. Po zakończonym meczu organizator wypełnia protokół który jest do wglądu u Organizatora. Kapitan ma obowiązek sprawdzenie i złożenie podpisu na protokole. Brak podpisu równoważne jest z jego akceptacją.
 3. Na podstawie protokołu Organizator zatwierdza i sporządza komunikat z całej kolejki. Wszelkie protesty odnośnie pomyłki w komunikacie Organizator przyjmuje ustnie.
 4. Protesty w sprawach formalnych organizator przyjmuje na piśmie do 3 dni po zakończeniu kolejki.
 5. Osobami upoważnionymi do złożenia protestu, sprawdzania list zawodników, sprawdzania protokołu meczowego jest kapitan i kierownik zespołu.
 6. Po zakończeniu wszystkich kolejek protesty można składać do 7 dni. Po tym terminie następuje ostateczne zatwierdzenie wyników Ligi.


§ 7

W grze obowiązują ogólne zasady gry w halową piłkę nożną. W grze obowiązują zasady fair play.


§ 8

 1. Drużyny rywalizują o Mistrzostwo Ligi oraz Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Złotoryja. Drużyna, która trzykrotnie zdobędzie Mistrzostwo Ligi otrzymuje Puchar na własność.
 2. Drużyny biorące udział w Lidze grają o nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Urząd Miejski w Złotoryi. Dla miejsc I-III przewidziano medale oraz dyplomy.

§ 9

Złamanie regulaminu powoduje wykluczenie z rozgrywek drużyny, która się tego dopuściła.

§ 10

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligi są ubezpieczeni.

§ 11

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania rozgrywek. Organizator o zmianie terminu rozgrywek poinformuje: telefonicznie, mailowo oraz zamieści informacje na stronie internetowej hali sportowej:  www.hala.zlotoryja.pl

§ 12

Regulamin Ligi Halowej Piłki Nożnej podpisują wszyscy kapitanowie/kierownicy drużyn uczestniczących w Lidze Halowej Piłki Nożnej, co stanowi, że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem, regulaminem wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej, ogólnym regulaminem obiektu i potwierdzają wolę jego przestrzegania.

§ 13

Udział w Lidze jest równoznaczny z akceptacją regulaminu rozgrywek oraz wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz zdjęć ze swoim wizerunkiem, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych prowadzonych na użytek Ligi.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator rozgrywek.

 

Odsłony: 2659